איחוד תנועות "היום השביעי" ו-הח"צ

מסמך ארגון

מסמך זה מפרט הצעה להיערכות ארגונית של תנועה חדשה הנשענת ומתבססת על איחוד תנועות "היום השביעי" ו-הח"צ.

 

מבוא

א.     הנחות יסוד

·      מטרת פעילות התנועה -  הפעלת תנועה ציבורית שמטרתה להביא את מדינת ישראל להיפרד מן הפלשתינאים, כמהלך הכרחי לקראת חזרתה למסלול צמיחה והתפתחות כמדינה יהודית דמוקרטית.

·     מצע ודרכי פעולה - מסמך "ואן ליר" - נייר העמדה המדיני שהוכן ע"י הצוות בראשות גלעד שר ואורי שגיא –  ישמש כקו מנחה עקרוני למצע התנועה ותוואי מוצע לדרכי הפעולה שעל ישראל לנקוט בהם להשגת ההיפרדות.

·     שיתוף פעולה -  ברצונה של "התנועה להיפרדות" (שם זמני), לשמש גוף מרכזי, למסגרתו יתכנסו מירב הגופים הפועלים למען ההיפרדות החד צדדית ומסכימים למטרת הפעילות, המצע ודרכי הפעולה של התנועה. הסכמה זאת תשמש כמכנה המשותף של כל תומכי התנועה, אולם במסגרתה תישמר גישה פלורליסטית, יקוים בה חופש דעות ואפשרות לחברי התנועה לפעול להשגת מטרות נוספות החשובות להם, בדרך לעיצובה של המדינה היהודית-דמוקרטית.

ב.     עיקרי תכנית העבודה

·    פעילויות שטח – כנסים מקומיים, נוכחות בציבור (פעולות "צבע"), החתמת עצומה, הסברה לאוכלוסיות מטרה, נוכחות בתקשורת מקומית וכד'.

·    פעילויות מרכזיות -  נוכחות בתקשורת הארצית, השפעה על אישים פוליטיים מרכזיים ומפלגות, הפגנות, כנסים, מפגש עם גורמי חברה וכלכלה מרכזיים, פעילות הסברה לקבוצות מטרה באוכלוסיית ישראל, ייצור חומרי הסברה כלכליים, חברתיים, מדיניים וביטחוניים  וכד'.

·    ארגון (נשוא מסמך זה) -  ניהול תשתית ארגונית מרכזית (ראה להלן), הקמה של קבוצות פעילות אזוריות ותמיכה בפעילותן השוטפת, גיוס משאבים וניהולם, תיאום וניהול פעילויות השטח והפעולות המרכזיות.

 

מבנה ארגוני

א.     גופי הפעילות

1.    מועצה ציבורית -  הגוף הייצוגי העליון של התנועה, חברי המועצה הינם דמויות מובילות בחברה הישראלית על כל גווניה ושטחי התמחותה. המועצה היא הגוף המנחה את התנועה באשר לעקרונות וכיווני פעולתה. תתכנס כ- 3 עד 4 פעמים בשנה.

2.    הנהלה -  הגוף הריבון של התנועה – במסגרתה יתקבלו כל ההחלטות ויסוכמו קווי הפעילות. חבריה הינם הפעילים המרכזיים של התנועות המייסדות (עם הצטרפות קבוצות נוספות יצטרפו חברים נוספים להנהלה). תתכנס בצורה עיתית (אחת לשבועיים, שלשה, ארבע שבועות ?). לאחר תקופת גיבוש מסוימת יקבעו כללי החברות בהנהלה (בעיקר על בסיס תרומה פונקציונלית לפעילות התנועה)

3.    הנהלה מצומצמת -  גוף אקזקוטיבי המנהל את חיי היום-יום של התנועה. חבריה יהיו: יו"ר התנועה ומספר חברים מצומצם מתוך ההנהלה על בסיס פונקציונלי - רכזי ועדות הפעילות הקבועות (ראה להלן), רכז/ת הפעילות ורכז/ת אדמיניסטרטיבי המועסקים בתנועה. תתכנס אחת לשבוע.

4.    יו"ר התנועה -  מרכז פעילותה בכל המישורים. ייבחר מתוך חברי ההנהלה.

5.    צוותות פעילות אזוריים -  צוות פעילים המופקד על פעילות השטח של התנועה באזור גיאוגרפי. בראש הצוות יעמוד מרכז פעילות אזורי. הצוותות יתמכו ויתואמו ע"י מרכז הפעילות הארצי של התנועה.

6.    פורום פעילים -  גוף פעילים רחב – במסגרתו יערכו דיונים עקרוניים, יימסר דיווח ויתקבל משוב. יכלול בנוסף לחברי ההנהלה גם את רכזי קבוצות הפעילות האזוריות ופעילים מרכזיים נוספים שאינם חברי ההנהלה. תתכנס אחת לרבעון.

7.    ועדות קבועות -  ועדות האחראיות לניהול תחומי הפעילות המרכזיים של התנועה:

· ועדת כספים -  אחראית לנושא גיוס המשאבים לפעילות התנועה ולבקרה על ניהול הכספים.

· ועדת פרסום, הסברה ויחסי ציבור -  אחראית לניהול המרכיב התקשורתי בפעילות התנועה (כולל דוברות וצוות תגובות). תיעזר בגוף תקשורת ויחס"צ מקצועי.

· ועדת פרויקטים – מפעילה צוותי פרויקטים כאשר כל צוות אחראי לניהול פעילות ספציפית (קבועה או אד-הוק), כגון: אינטרנט, הפגנות נוכחות, מיצגים, תכניות רדיו, מידעון, לוגיסטיקה וכד'  (מרכזי הצוותות לא יהיו חברים קבועים בהנהלה המצומצמת ויוזמנו לישיבותיה כנדרש).

8.    קבוצות עבודה -  צוותות מומחים ברמה גבוהה (בעיקר מבין חברי המועצה הציבורית). יעסקו בגיבוי עמדות התנועה ויסייעו בגיבוש עמדות חדשות במציאות המשתנה, זאת באמצעות ניתוח נתונים ויצירת חמרים שישקפו את  החלופות שבין המשך המציאות הנוכחית לעומת חלופת ההיפרדות החד צדדית:

· צוות כלכלי/חברתי -  הגדרת המצב הכלכלי של המדינה, מעקב אחר התפתחויות כלכליות, עיבוד חלופות ובחינת עלות/תועלת שלהן, מגמות חברתיות וכד' .

· צוות בטחוני/מדיני -  גדר והיערכות ביטחונית, גבול ההיפרדות, בחינת איומים מול סיכויים, מיצוב בינלאומי וכד'.

· צוות דמוגרפיה והתייחסות למיעוטים.

· צוות ערכי אידיאולוגי – לבחינת שאלות שביסוד קיומה של מדינה יהודית ודימוקרטית, כגון:

­     מדינה יהודית דמוקרטית – המתח בין המאפיין היהודי לדמוקרטי.

­     מעמד דת ומדינה – יחסים בין הצבורים החילוני, דתי, חרדי.

­     קשר עם יהדות העולם, חוק השבות, התפתחות הפרויקט הציוני.

­     איכות חיים וסביבה, שמירה ופיתוח משאבים.

ב.     תשתיות לפעילות

1.   תשתית ארגונית -  כמוקד ארגוני לביצוע פעילויות התנועה יופעל המערך הבא:

                                                              ·         משרד למתן שירותים אדמיניסטרטיביים לתמיכה בפעילות התנועה (משרד, ציוד משרדי, תקשורת, עזרים לפרסום וכד').

                                                              ·         תשתית מערכות ומאגרי מידע (אינטרנט, מחשבים, תקשורת ותוכנות להפעלת יישומי ניהול ובקרה בסיסיים).

                                                              ·         צוות הפעלה שיכלול:

                                                                      -      רכז/ת פעילות במשרה מלאה -  יהיה מופקד על שגרת הפעילות הארגונית, הלוגיסטית, הכספית והפורמלית של התנועה וירכז את הפעילות האזורית.

                                                                      -      מנהל/ת משרד במשרה מלאה -  ירכז את עבודת המשרד והתיאומים הנדרשים לניהול היקפי פעילות גדולים.

2. תשתית פורמלית -  תלווה את פעילות התנועה בהיבטי המנהל התקין וכפיפות לכל דין, תטפל בנושאים:

                                                       ·      הפעלת העמותה הרשומה במסגרתה מאוגדת התנועה (רישומים, פרוטוקולים, דיווחים וכד').

                                                       ·      ייעוץ וסיוע, חשבונאי באמצעות משרד ראיית חשבון (רצוי בהתנדבות או כיסוי הוצאות מינימאלי).

                                                       ·     ייעוץ משפטי לפעילות העמותה, באמצעות יועץ משפטי מתנדב.

 

תהליך מיזוג התנועות

א.     בתחום ההתנהגות הארגונית (התחום ה"רך")

למרות קיומו של מכנה משותף רחב - עקרוני ותפקודי, מיזוג שתי תנועות מתנדבים קיימות דורש תשומת לב רבה לפרטים  חברתיים, אידיאולוגיים, תרבותיים ופרסונליים. על מנת לרכך קשיים אפשריים, מוצע לפעול לפי הכללים הבאים:

·     לבנות מסגרת ייצוגית חדשה -  בעלת שם ולוגו -  המפרידה אותה מהתנועות המייסדות.

·     להקצות זמן התגבשות של מספר חדשים להיערכות הנהלת התנועה ועיצוב דרכי פעילותה ורק לאחריו לקבוע את כללי ההשתייכות להנהלה ותכנית עבודה ממוסדת.

·      לקבוע את ההיערכות החדשה כמחייבת לגבי קבוצות נוספות שירצו להצטרף לתנועה.

ב.     בתחום הפעילות הארגונית (התחום ה"קשה")

מוצע לפעול לפי הכללים הבאים:

·     לאחר אשור המיזוג ע"י שתי התנועות, תשולב מייד פעילותן ותחל לפעול במתכונת המוצגת לעיל. מיזוג הפעילויות ינוצל למינוף תקשורתי ולשיפור במיצוב התנועה מול תורמים פוטנציאליים.

·     בישיבת ההנהלה הראשונה תסוכם השגרה הניהולית.

·     התשתית הארגונית (ראה לעיל) תתבסס בעיקר על התשתית הקיימת של הח"צ, זאת על מנת לחסוך את התהליך הארוך של בניית מערך ארגוני חדש, הרצתו ואיזונו התפעולי. לאחר תקופת פעילות ראשונית – אם יהיה צורך -  תחליט ההנהלה על שינויים במערך הארגוני הקיים.

·     הפעילות הכספית והמאמצים לגיוס משאבים ימוזגו מיד עם התחלת הפעילות המשותפת.

·     התשתית הפורמלית (ראה לעיל) תותאם להיערכות חדשה, במסגרתה ישונה שם התנועה, יעוצב לוגו חדש ויקבעו ממלאי הפונקציות החשבונאית והמשפטית.

·     מוצע להשתמש בעמותה הרשומה של הח"צ-  המוגדרת כעמותה למען היפרדות חד צדדית -  ורק לשנות את שמה בהתאמה.

·     מוצע להשתמש באחד מחשבונות הבנק ורק לשנות את שמו ובעלי זכות החתימה בהתאמה.

 

המסמך נכתב ע"י אריק אכמון, שולבו בו גם הערותיהם של אסף סולומון, יפתח ספקטור ויחיעם פריאור.

 

להורדת המסמך בקובץ וורד